Συνοδευτικό Υλικό

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.1:

Το Παραδοτέο 4.1.1 με τίτλο «Έκθεση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διαθέσιμων Δεδομένων Καταστροφών» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, συνιστά μία δευτερογενή έρευνα καταγραφής καταστροφών και κρίσεων ίδιου τύπου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από πλήθος επίσημων και, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ενημερωτικών πηγών, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων των δύο χωρών, και από τους εταίρους του έργου, υπό μορφή πίνακα με κωδικοποίηση για καταχώρηση στο υπό ανάπτυξη Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων ΑΙΓΙΣ. Συνολικά στο πλαίσιο του παραδοτέου κατεγράφησαν 236 καταστροφές/ κρίσεις, συγκεκριμένα 184 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 52 για την Κύπρο. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατεγράφησαν 158 φυσικές καταστροφές (9 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 105 σεισμοί, 21 πλημμύρες, 11 κατολισθήσεις, 23 τσουνάμι, 1 ανεμοστρόβιλος, 8 κεραυνοί & άλλα ακραία φαινόμενα), 19 ανθρωπογενείς καταστροφές (5 ταραχές, 14 πυρκαγιές εκτός δασικών, αγροτικών και τεχνολογικών), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 33 κρίσεις (προσφυγικές). Για την Κύπρο κατεγράφησαν 38 φυσικές καταστροφές (2 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 35 σεισμοί, 1 πλημμύρα), 2 ανθρωπογενείς καταστροφές (μαζικές δολοφονίες), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 11 κρίσεις (προσφυγικές).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.2:

Το Παραδοτέο 4.1.2 με τίτλο «Έκθεση Δεδομένων από Εγκατεστημένα Όργανα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, αφορά την αποτύπωση και κωδικοποίηση εγκατεστημένων εν λειτουργία οργάνων καταγραφής φαινομένων και συμβάντων στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου για την τροφοδότηση του ευφυούς συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η μεθοδολογία εργασιών ξεκίνησε με πρωτογενή έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ακολούθησε επικοινωνία με φορείς, έγινε κωδικοποίηση οργάνων και στοιχείων τους, ολοκληρώθηκε η πινακοποίηση – καταχώρηση στοιχείων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων .xls. Τα στοιχεία που επιχειρήθηκε να καταγραφούν σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ακριβής θέση οργάνου (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, υψόμετρο), η ημερομηνία εγκατάστασης, η κατάσταση λειτουργίας οργάνου, ο ιδιοκτήτης, ο φιλοξενών φορέας, ο υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης και συντήρησης, και ο υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τα όργανα που κατεγράφησαν είναι σεισμόμετρα, επιταχυνσιογράφοι, GNSS, μετεωρολογικοί σταθμοί. 1) Σεισμόμετρα: 3 μόνιμοι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 3 μόνιμοι σταθμοί του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 3 φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 2) Επιταχυνσιογράφοι: 8 σταθμοί  του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 4 σταθμοί του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. 3) GNSS: 8 σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 4) Μετεωρολογικοί Σταθμοί: 13 σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1:

Το Παραδοτέο 3.1.1 με τίτλο «Μελέτη Διοικητικής Δομής Πολιτικής Προστασίας και Χαρτογράφησης Λειτουργιών στο Βόρειο Αιγαίο» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, περιλαμβάνει την ανάλυση της διοικητικής δομής της πολιτικής προστασίας, των λειτουργιών της και των διαδικασιών αυτών που διέπουν τις λειτουργίες της στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι τόσο η διοικητική δομή όσο και οι λειτουργίες/ διαδικασίες θα ενταχθούν στο ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στο αντικείμενο της αντιμετώπισης φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών και ανθρωπογενών & κοινωνικών κρίσεων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ. Οι πηγές άντλησης δεδομένων της μελέτης είναι διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, η ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και πηγές του internet. Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ξεκίνησε με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας (διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που αφορούν τη σύσταση αρμόδιων υπηρεσιών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με την πολιτική προστασία σε διεθνές επίπεδο, και η αξιολόγηση του συνόλου της βιβλιογραφίας. Ακολούθησε η συλλογή των φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των στοιχείων επικοινωνίας τους και, σε επόμενο στάδιο, έγινε η κατασκευή διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων: a) με την ιεράρχηση της δομής της πολιτικής προστασίας από το εθνικό επίπεδο στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, β) με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην πολιτική προστασία από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, γ) με την ιεράρχηση των πληροφοριών και επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες της πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση και τη σύνθεση των δεδομένων, τη συγγραφή κειμένων, την κωδικοποίηση δεδομένων μελέτης για εισαγωγή στο Ευφυές Σύστημα, την τελική σύνθεση και τα τελικά συμπεράσματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.1