Συνοδευτικό Υλικό

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.4:

Το παρόν παραδοτέο (Π.3.4.4.) με τίτλο «Μελέτη Χαρτογράφησης και Συγκριτικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Συστημάτων Διεθνώς» αφορά τη διερεύνηση των υπαρχουσών τεχνολογιών και συστημάτων χαρτογράφησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τόσο σε Ελλάδα και Κύπρο όσο και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του παραδοτέου είναι να παρουσιάσει τα υφιστάμενα προηγμένα συστήματα χαρτογράφησης περιστατικών έκτακτης ανάγκης καθώς και τις τεχνολογίες αιχμής που τα υποστηρίζουν, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη διαχείριση πόρων και τη λήψη αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αλλά και ανθρωπογενών και κοινωνικών κρίσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.4

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.3:

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της πιθανής γεωγραφικής κατανομής των ειδών Culex pipiens και Anopheles. Τα εν λόγω είδη, αποτελούν κάποια από τα είδη μεγαλύτερης υγειονομικής σημασίας, καθώς είναι πιθανοί διαβιβαστές του ιού της Ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη, έχει γίνει χρήση του αλγόριθμου μέγιστης εντροπίας (MaxEnt) για την μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής καταλληλόλητας αλλά και δυνητικής κατανομής των πιο πάνω ειδών σε ολόκληρη την έκταση των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.4.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.3:

Σκοπός του σχεδίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και την υποστήριξη και άλλων περιοχών. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής: 1) μεθοδολογία και βήματα ανάπτυξης και δοκιμής ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 2) πρόβλεψη φαινομένων και σταθμίσεις κινδύνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 3) δυνατότητες επέκτασης του συστήματος σε τεχνολογικό επίπεδο, σε γεωγραφικό επίπεδο (και ιεράρχηση), 4) δυνατότητες προώθησης του συστήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 5) συμπεράσματα για τις προοπτικές αξιοποίησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.1.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.1:

Το παραδοτέο 3.4.1 με τίτλο “Έκθεση Συνεντεύξεων με «Ανθρώπους – Κλειδιά» του Διασυνοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, αφορά το σχεδιασμό ερωτηματολογίου με στόχο να αποσαφηνιστεί και οριοθετηθεί η αλληλεπίδραση του Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) με τους ‘Ανθρώπους – Κλειδιά’ της Πολιτικής Προστασίας, φορείς οι οποίοι με την υλοποίησή του πιθανόν να είναι και οι τελικοί αποδέκτες/χρήστες του συστήματος.

Για τη διεκπεραίωση του παραδοτέου σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνταν από δύο τύπους ερωτήσεων (ανοικτού και κλειστού) και αποστάληκαν σε υποψήφιους εμπλεκόμενους φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική προστασία και των δύο χωρών. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να συλλέξουν στοιχεία για τις παρούσες μεθόδους λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, τα σημαντικότερα προβλήματα/εμπόδια που αντιμετωπίζονται στα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και την υφιστάμενη μέθοδο ενημέρωσης των υπάρχοντών/άμεσα αξιοποιήσιμων πόρων, εξοπλισμού και υποδομών των φορέων.

Συλλέχθηκαν συνολικά 12 ερωτηματολόγια από φορείς της Κύπρου και 6 από φορείς της Ελλάδος, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της Πράξης. Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα υφιστάμενα συστήματα λήψης αποφάσεων όπως η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού, η υποστελέχωση των αρμόδιων φορέων και η περιορισμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με την υφιστάμενη καταστροφή. Οι συμμετέχοντες, ως σημαντικά εφόδια για ένα ΕΣΥΛΑ ανέφεραν μεταξύ άλλων την ύπαρξη θεματικών χαρτών με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τη συνεχή επικαιροποίηση και ενημέρωση πληροφοριών γύρω από την τρέχουσα κρίση.

Ουσιαστικά ο ορθός σχεδιασμός και η δημιουργία του ΕΣΥΛΑ, με σωστή και συνεχόμενη ενημέρωση στοιχείων και πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας των δύο χωρών, μπορεί να πετύχει την έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις για αντιμετώπιση μιας καταστροφής, έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για τους πόρους και τα μέσα που διαθέτουν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.2:

Το παραδοτέο 4.4.2 με τίτλο «Έκθεση Δεδομένων από Εγκατεστημένα Όργανα Παγκύπρια» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 για την Πράξη ΑΙΓΙΣ, αφορά την αποτύπωση και κωδικοποίηση εγκατεστημένων σε λειτουργία οργάνων καταγραφής φαινομένων και συμβάντων στην περιοχή της Κύπρου, για την τροφοδότηση του Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου ΑΙΓΙΣ και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις καταστροφών.

Στα πλαίσια του παραδοτέου έγινε προσπάθεια να καταγραφούν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για κάθε όργανο μέσω επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα και μέσω πρωτογενούς έρευνας σε βάσεις δεδομένων. Ορισμένα από τα τμήματα που συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων ήταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με το σύνολο των στοιχείων που συλλέχτηκαν όπως η ακριβής τοποθεσία οργάνου, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, το μοντέλο του οργάνου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παραδοτέου.

Τα όργανα που κατεγράφησαν παγκύπρια είναι 39 μετεωρολογικοί σταθμοί, 6 παλιρροιογράφοι, 12 σεισμογράφοι, 8 σταθμοί μέτρησης ραδιενέργειας, 1  σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, 9 σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και 7 γεωδαιτικοί σταθμοί-GNSS.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.4.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.1:

Το Παραδοτέο 4.1.1 με τίτλο «Έκθεση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διαθέσιμων Δεδομένων Καταστροφών» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, συνιστά μία δευτερογενή έρευνα καταγραφής καταστροφών και κρίσεων ίδιου τύπου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από πλήθος επίσημων και, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ενημερωτικών πηγών, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων των δύο χωρών, και από τους εταίρους του έργου, υπό μορφή πίνακα με κωδικοποίηση για καταχώρηση στο υπό ανάπτυξη Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων ΑΙΓΙΣ. Συνολικά στο πλαίσιο του παραδοτέου κατεγράφησαν 236 καταστροφές/ κρίσεις, συγκεκριμένα 184 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 52 για την Κύπρο. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατεγράφησαν 158 φυσικές καταστροφές (9 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 105 σεισμοί, 21 πλημμύρες, 11 κατολισθήσεις, 23 τσουνάμι, 1 ανεμοστρόβιλος, 8 κεραυνοί & άλλα ακραία φαινόμενα), 19 ανθρωπογενείς καταστροφές (5 ταραχές, 14 πυρκαγιές εκτός δασικών, αγροτικών και τεχνολογικών), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 33 κρίσεις (προσφυγικές). Για την Κύπρο κατεγράφησαν 38 φυσικές καταστροφές (2 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 35 σεισμοί, 1 πλημμύρα), 2 ανθρωπογενείς καταστροφές (μαζικές δολοφονίες), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 11 κρίσεις (προσφυγικές).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.2:

Το Παραδοτέο 4.1.2 με τίτλο «Έκθεση Δεδομένων από Εγκατεστημένα Όργανα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, αφορά την αποτύπωση και κωδικοποίηση εγκατεστημένων εν λειτουργία οργάνων καταγραφής φαινομένων και συμβάντων στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου για την τροφοδότηση του ευφυούς συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η μεθοδολογία εργασιών ξεκίνησε με πρωτογενή έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ακολούθησε επικοινωνία με φορείς, έγινε κωδικοποίηση οργάνων και στοιχείων τους, ολοκληρώθηκε η πινακοποίηση – καταχώρηση στοιχείων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων .xls. Τα στοιχεία που επιχειρήθηκε να καταγραφούν σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ακριβής θέση οργάνου (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, υψόμετρο), η ημερομηνία εγκατάστασης, η κατάσταση λειτουργίας οργάνου, ο ιδιοκτήτης, ο φιλοξενών φορέας, ο υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης και συντήρησης, και ο υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τα όργανα που κατεγράφησαν είναι σεισμόμετρα, επιταχυνσιογράφοι, GNSS, μετεωρολογικοί σταθμοί. 1) Σεισμόμετρα: 3 μόνιμοι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 3 μόνιμοι σταθμοί του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 3 φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 2) Επιταχυνσιογράφοι: 8 σταθμοί  του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 4 σταθμοί του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. 3) GNSS: 8 σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 4) Μετεωρολογικοί Σταθμοί: 13 σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1:

Το Παραδοτέο 3.1.1 με τίτλο «Μελέτη Διοικητικής Δομής Πολιτικής Προστασίας και Χαρτογράφησης Λειτουργιών στο Βόρειο Αιγαίο» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, περιλαμβάνει την ανάλυση της διοικητικής δομής της πολιτικής προστασίας, των λειτουργιών της και των διαδικασιών αυτών που διέπουν τις λειτουργίες της στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι τόσο η διοικητική δομή όσο και οι λειτουργίες/ διαδικασίες θα ενταχθούν στο ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στο αντικείμενο της αντιμετώπισης φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών και ανθρωπογενών & κοινωνικών κρίσεων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ. Οι πηγές άντλησης δεδομένων της μελέτης είναι διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, η ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και πηγές του internet. Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ξεκίνησε με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας (διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που αφορούν τη σύσταση αρμόδιων υπηρεσιών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με την πολιτική προστασία σε διεθνές επίπεδο, και η αξιολόγηση του συνόλου της βιβλιογραφίας. Ακολούθησε η συλλογή των φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των στοιχείων επικοινωνίας τους και, σε επόμενο στάδιο, έγινε η κατασκευή διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων: a) με την ιεράρχηση της δομής της πολιτικής προστασίας από το εθνικό επίπεδο στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, β) με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην πολιτική προστασία από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, γ) με την ιεράρχηση των πληροφοριών και επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες της πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση και τη σύνθεση των δεδομένων, τη συγγραφή κειμένων, την κωδικοποίηση δεδομένων μελέτης για εισαγωγή στο Ευφυές Σύστημα, την τελική σύνθεση και τα τελικά συμπεράσματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.1