Συνοδευτικό Υλικό

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  6.4.2:

Η Άσκηση επί πεδίου υλοποιήθηκε στην Κύπρο από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εταίρους της Πράξης στην Κύπρο, οι οποίοι ανέλαβαν τη σχεδίαση, το συντονισμό και την οργάνωση της άσκησης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της άσκησης συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομάδες στόχοι ήταν φορείς με ρόλο στην πολιτική προστασία της Κύπρου. Η Άσκηση επί πεδίου στη Κύπρο αποτελεί συνέχεια του Πακέτου Εργασίας «Εκπαίδευση χρήσης συστήματος και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου» και ακολουθεί την Άσκηση επί πεδίου ΑΙΓΙΣ 2, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας. Η άσκηση επί πεδίου στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020, στο χωριό Γαλάτα, της επαρχίας Λευκωσίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.4.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  5.4.2:

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, σχεδιάστηκε ένα μοντέλο μεταδεδομένων (meta-data model) κατάλληλο για την αποτελεσματική καταγραφή, διατήρηση και διαχείριση των μέσων και υλικών που είναι διαθέσιμα σε μια ευρύτερη περιοχή και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περίπτωση μιας καταστροφής. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία καταστροφών που δύναται να συμβούν, καθώς επίσης και το εύρος / μέγεθος του κάθε συμβάντος, χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τόσο το είδος / κατηγορία μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν όσον και τη σημαντικότητα της διαθεσιμότητας αυτών αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης, σχεδιάστηκε μια δομή της μορφής «ζεύγος Κλειδιού – Τιμής» (Key Value Pair) η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποθήκευση οποιασδήποτε οντότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος / τύπο των ιδιοτήτων της (attributes).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 5.4.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  5.4.1:

Κατά την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, μελετήθηκε πληθώρα συστημάτων και πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο που παρουσιάζουν συνάφεια με το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή περιπτώσεων εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων (emergency management) όπως οι φυσικές και ανθρωπογενεις καταστροφές μεγάλης κλίμακας που αποτελούν και το πεδίο εφαρμογής της πράξης ΑΙΓΙΣ. Κατά την μελέτη των συστημάτων αυτών, δόθηκε έμφαση στον εντοπισμό εκείνων των τεχνολογικών, λειτουργικών και μεθοδολογικών πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων αύξησε την προστιθέμενη αξία των συστημάτων και συνετέλεσε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για τους οποίους αναπτύχθηκαν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 5.4.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  4.4.1:

Το εν λόγω παραδοτέο είναι συμπληρωματικό ως προς το παραδοτέο 4.3.1 του Δ3 (πράξη ΑΙΓΙΣ) και επικεντρώνεται στο σενάριο εμφάνισης και πρόληψης πανδημίας. Περιληπτικά το παραδοτέο μέσω μίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρεται στις πανδημίες που αντιμετώπισε ο πλανήτης μας κατά την πορεία των χρόνων και ποια ήταν τα διδάγματα σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης. Μέσω αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιλέγησαν οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση επικινδυνότητας πανδημίας. Επίσης εξετάστηκαν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά πανδημία από μεταδοτικές ασθένειες και το δεύτερο σενάριο αφορά πανδημίες από διαβιβαστές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.4.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  3.4.3:

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου το 2019, στα γραφεία της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. Στόχος της άσκησης ήταν η ανάδειξη των αναγκών, των απαιτήσεων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται και συνεργάζονται στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστροφών και κρίσεων, η καταγραφή στοιχείων χρήσιμων για το ΕΣΥΛΑ, αλλά και η αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνολογιών και συστημάτων λήψης αποφάσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  3.4.2:

Η Άσκηση «ΑΙΓΙΣ 2» υλοποιήθηκε στην Κύπρο από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εταίρους της Πράξης στην Κύπρο, οι οποίοι ανέλαβαν τη σχεδίαση, το συντονισμό και την οργάνωση της άσκησης. Ομάδες στόχοι ήταν φορείς με ρόλο στην πολιτική προστασία της Κύπρου. Η ΑΙΓΙΣ 2 αποτελεί συνέχεια του Πακέτου Εργασίας ‘Αποτύπωση των αναγκών των χρηστών και των τοπικών κοινωνιών’ και ακολουθεί την Άσκηση επί χάρτου ΑΙΓΙΣ 1, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, για τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  6.1.1:

Προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η λειτουργικότητα του Συστήματος Λήψης
Αποφάσεων, θα γίνει προσομοίωσή του με τη χρήση τεσσάρων (4) ρεαλιστικών
σεναρίων.
Το εγκεκριμένο σχέδιο παραδοτέων του έργου προέβλεπε τρία (3) σενάρια, αλλά
κρίθηκε σημαντικό να αναπτυχθούν τέσσερα (4) σενάρια για να καλυφθούν τα τρία
(3) σημαντικά σενάρια φυσικών καταστροφών (κατολίσθηση, πλημμύρα, σεισμός)
και η μεταναστευτική κρίση], παράλληλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.1.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  5.1.4:

Το παρόν αποτελεί την Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Έκθεση Προδιαγραφών ευφυούς συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα (5.1.1), Πιλοτική εφαρμογή συστήματος (5.1.2) και Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 5.1.4

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  5.1.2:

Το παρόν αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της Πλατφόρμας Διαχείρισης Κρίσεων αλλά και οδηγίες διαχείρισης περιεχομένου της Πλατφόρμας η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Έκθεση Προδιαγραφών ευφυούς συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα (5.1.1), Πιλοτική εφαρμογή συστήματος (5.1.2) και Έκθεση εργασιών εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 5.1.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  4.1.3:

Η παρούσα έκθεση αφορά τη συγκέντρωση των διαθέσιμων, την ανάλυση, αξιολόγηση,
κατηγοριοποίηση – ομαδοποίηση, οριστικοποίηση και κωδικοποίηση των πόρων
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Δήμων του Βορείου
Αιγαίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  3.1.4:

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019, μεταξύ 09.00 και 17.00 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αίθουσα Μεταπτυχιακού, Είσοδος από Σχολή Θετικών Επιστημών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.4

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  3.1.3:

Το Παραδοτέο Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος περιλαμβάνει την περιγραφή του ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο το σύστημα στήριξης αποφάσεων προδιαγράφεται με τρόπο που εξασφαλίζει τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο λειτουργία, παραθέτοντας δράσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Πιο συγκεκριμένα, το παραδοτέο αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του ευφυούς συστήματος στήριξης αποφάσεων. Παρατίθενται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, οι επιμέρους λειτουργίες των υποσυστημάτων, καθώς και εξειδίκευση λεπτομερειών της υλοποίησης, όπως ενδεικτικά η ενσωμάτωση λειτουργίας εκτέλεσης προκαθορισμένων σεναρίων και απλοποιημένη έκδοση χαρτογραφικής διεπαφής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.2 :

Η Άσκηση εστίασε στην ανάδειξη των αναγκών, των απαιτήσεων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών το συνόλου των Φορέων που εμπλέκονται και συνεργάζονται στη διαχείριση αλλά και την επιχειρησιακή ανταπόκριση στην περίπτωση φυσικών καταστροφών που είναι το αντικείμενο του έργου ΑΙΓΙΣ. Ειδικότερα, το σενάριο της άσκησης αφορούσε την περίπτωση σεισμού, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου, με απώτερο στόχο τη ρεαλιστική αναπαράσταση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης των Κρατικών Φορέων/Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης με σκοπό τον περιορισμό/μετριασμό των επιπτώσεων του φαινομένου στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.4.1:

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μέρος του επικοινωνιακού πλάνου για το Έργο ΑΙΓΙΣ. Σε αυτό αναλύεται η επικοινωνιακή στρατηγική του Έργου και οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν εξαρχής, αλλά και τα αποτελέσματα αυτών όσον αφορά την επικοινωνία και προώθηση του Έργου. Μεταξύ των δράσεων οι οποίες έλαβαν χώρα περιλαμβάνονται και τα παραδοτέα για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και της κύριας ιστοσελίδας, και η δημιουργία ενημερωτικού δελτίου. Με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προώθηση του Έργου ΑΙΓΙΣ στις ομάδες στόχους αλλά και το ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον και άλλες δράσεις για τις οποίες παρουσιάζονται πληροφορίες, όπως ενημερωτικές συναντήσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 2.4.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.3.1:

Αναθέτουσα αρχή της μελέτης αυτής είναι η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου. Η ομάδα της κοινοπραξίας που συνέταξε την παρούσα έκθεση συντονίστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκθεση περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο και το πλαίσιο της ολοκληρωμένης μελέτης ΕΑΚ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης των κινδύνων που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη περιγράφεται μαζί με την εφαρμογή της σε επτά προκαθορισμένους κινδύνους, και συγκεκριμένα: Σεισμός και Τσουνάμι, Πλημμύρες, Λειψυδρία, Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, Πυρά σε δάση και αγροτικές περιοχές, Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και Καταπολέμηση της Διάβρωσης των ακτών και της Θαλάσσιας Ρύπανσης. Η εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται για κάθε κίνδυνο περιγράφεται σε χωριστά κεφάλαια. Τα δεδομένα που λαμβάνονται για κάθε πηγή κινδύνου χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πίνακα κινδύνου, που καταδεικνύει το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από τους κινδύνους αυτούς. Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη του πίνακα κινδύνων βασίζεται στην ανάλυση των επιπτώσεων, η οποία χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση τύπων υλικών κινδύνου για τις κατηγορίες επιπτώσεων που αφορά η μελέτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των σεναρίων επικινδυνότητας για τη σύνθεση του πίνακα κινδύνου διενεργήθηκε από τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες για να υπάρχει μέτρια πιθανότητα. Περαιτέρω σενάρια μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση της εγκεκριμένης μεθοδολογίας για την παροχή αποτελεσμάτων για γεγονότα που συμβαίνουν σπανιότερα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.3.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2:

Το  παραδοτέο 6.2.2. «Σεμινάρια Χρήσης του Συστήματος» αφορά τις ενέργειες εκπαίδευσης, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, της ομάδας έργου του Εταίρου Δ2 (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με στόχο την επιμόρφωση στελεχών πολιτικής προστασίας και της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

(μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό  στην ενότητα σεμινάρια)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.2.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.1:

Το παραδοτέο 6.2.1 αποτελεί έκθεση καταγραφής του Εκπαιδευτικού Υλικού σε Ηλεκτρονική και Συμβατική Μορφή. Η έκθεση αποτελείται από επι μέρους ενότητες και συγκεριμένα:

–       την αναφορά Ομάδων Εκπαιδευομένων

–       ένα σύνολο Διαδραστικών Παρουσιάσεων

–       την Αναφορά Εικονικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων

–       το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.2.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.2.1:

Το παραδοτέο 5.2.1 αποτελεί έκθεση καταγραφής του Εργαστηρίου Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας και Συντονισμού Εργασιών που έλαβε χώρα στην Αθήνα, την 15η Ιανουαρίου 2018, από τις 09.00 έως τις 17.00, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αίθουσα Μεταπτυχιακού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 5.2.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.4:

Το παρόν παραδοτέο (Π.3.4.4.) με τίτλο «Μελέτη Χαρτογράφησης και Συγκριτικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Συστημάτων Διεθνώς» αφορά τη διερεύνηση των υπαρχουσών τεχνολογιών και συστημάτων χαρτογράφησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τόσο σε Ελλάδα και Κύπρο όσο και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του παραδοτέου είναι να παρουσιάσει τα υφιστάμενα προηγμένα συστήματα χαρτογράφησης περιστατικών έκτακτης ανάγκης καθώς και τις τεχνολογίες αιχμής που τα υποστηρίζουν, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη διαχείριση πόρων και τη λήψη αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αλλά και ανθρωπογενών και κοινωνικών κρίσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.4

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.3:

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της πιθανής γεωγραφικής κατανομής των ειδών Culex pipiens και Anopheles. Τα εν λόγω είδη, αποτελούν κάποια από τα είδη μεγαλύτερης υγειονομικής σημασίας, καθώς είναι πιθανοί διαβιβαστές του ιού της Ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη, έχει γίνει χρήση του αλγόριθμου μέγιστης εντροπίας (MaxEnt) για την μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής καταλληλόλητας αλλά και δυνητικής κατανομής των πιο πάνω ειδών σε ολόκληρη την έκταση των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.4.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.3:

Σκοπός του σχεδίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και την υποστήριξη και άλλων περιοχών. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής: 1) μεθοδολογία και βήματα ανάπτυξης και δοκιμής ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 2) πρόβλεψη φαινομένων και σταθμίσεις κινδύνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 3) δυνατότητες επέκτασης του συστήματος σε τεχνολογικό επίπεδο, σε γεωγραφικό επίπεδο (και ιεράρχηση), 4) δυνατότητες προώθησης του συστήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 5) συμπεράσματα για τις προοπτικές αξιοποίησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 6.1.3

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.1:

Το παραδοτέο 3.4.1 με τίτλο “Έκθεση Συνεντεύξεων με «Ανθρώπους – Κλειδιά» του Διασυνοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, αφορά το σχεδιασμό ερωτηματολογίου με στόχο να αποσαφηνιστεί και οριοθετηθεί η αλληλεπίδραση του Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) με τους ‘Ανθρώπους – Κλειδιά’ της Πολιτικής Προστασίας, φορείς οι οποίοι με την υλοποίησή του πιθανόν να είναι και οι τελικοί αποδέκτες/χρήστες του συστήματος.

Για τη διεκπεραίωση του παραδοτέου σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνταν από δύο τύπους ερωτήσεων (ανοικτού και κλειστού) και αποστάληκαν σε υποψήφιους εμπλεκόμενους φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική προστασία και των δύο χωρών. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να συλλέξουν στοιχεία για τις παρούσες μεθόδους λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, τα σημαντικότερα προβλήματα/εμπόδια που αντιμετωπίζονται στα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και την υφιστάμενη μέθοδο ενημέρωσης των υπάρχοντών/άμεσα αξιοποιήσιμων πόρων, εξοπλισμού και υποδομών των φορέων.

Συλλέχθηκαν συνολικά 12 ερωτηματολόγια από φορείς της Κύπρου και 6 από φορείς της Ελλάδος, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της Πράξης. Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα υφιστάμενα συστήματα λήψης αποφάσεων όπως η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού, η υποστελέχωση των αρμόδιων φορέων και η περιορισμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με την υφιστάμενη καταστροφή. Οι συμμετέχοντες, ως σημαντικά εφόδια για ένα ΕΣΥΛΑ ανέφεραν μεταξύ άλλων την ύπαρξη θεματικών χαρτών με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τη συνεχή επικαιροποίηση και ενημέρωση πληροφοριών γύρω από την τρέχουσα κρίση.

Ουσιαστικά ο ορθός σχεδιασμός και η δημιουργία του ΕΣΥΛΑ, με σωστή και συνεχόμενη ενημέρωση στοιχείων και πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας των δύο χωρών, μπορεί να πετύχει την έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις για αντιμετώπιση μιας καταστροφής, έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για τους πόρους και τα μέσα που διαθέτουν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.4.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.2:

Το παραδοτέο 4.4.2 με τίτλο «Έκθεση Δεδομένων από Εγκατεστημένα Όργανα Παγκύπρια» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 για την Πράξη ΑΙΓΙΣ, αφορά την αποτύπωση και κωδικοποίηση εγκατεστημένων σε λειτουργία οργάνων καταγραφής φαινομένων και συμβάντων στην περιοχή της Κύπρου, για την τροφοδότηση του Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου ΑΙΓΙΣ και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις καταστροφών.

Στα πλαίσια του παραδοτέου έγινε προσπάθεια να καταγραφούν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για κάθε όργανο μέσω επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα και μέσω πρωτογενούς έρευνας σε βάσεις δεδομένων. Ορισμένα από τα τμήματα που συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων ήταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με το σύνολο των στοιχείων που συλλέχτηκαν όπως η ακριβής τοποθεσία οργάνου, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, το μοντέλο του οργάνου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παραδοτέου.

Τα όργανα που κατεγράφησαν παγκύπρια είναι 39 μετεωρολογικοί σταθμοί, 6 παλιρροιογράφοι, 12 σεισμογράφοι, 8 σταθμοί μέτρησης ραδιενέργειας, 1  σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, 9 σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και 7 γεωδαιτικοί σταθμοί-GNSS.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.4.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.1:

Το Παραδοτέο 4.1.1 με τίτλο «Έκθεση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διαθέσιμων Δεδομένων Καταστροφών» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, συνιστά μία δευτερογενή έρευνα καταγραφής καταστροφών και κρίσεων ίδιου τύπου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από πλήθος επίσημων και, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ενημερωτικών πηγών, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων των δύο χωρών, και από τους εταίρους του έργου, υπό μορφή πίνακα με κωδικοποίηση για καταχώρηση στο υπό ανάπτυξη Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων ΑΙΓΙΣ. Συνολικά στο πλαίσιο του παραδοτέου κατεγράφησαν 236 καταστροφές/ κρίσεις, συγκεκριμένα 184 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 52 για την Κύπρο. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατεγράφησαν 158 φυσικές καταστροφές (9 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 105 σεισμοί, 21 πλημμύρες, 11 κατολισθήσεις, 23 τσουνάμι, 1 ανεμοστρόβιλος, 8 κεραυνοί & άλλα ακραία φαινόμενα), 19 ανθρωπογενείς καταστροφές (5 ταραχές, 14 πυρκαγιές εκτός δασικών, αγροτικών και τεχνολογικών), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 33 κρίσεις (προσφυγικές). Για την Κύπρο κατεγράφησαν 38 φυσικές καταστροφές (2 δασικές – αγροτικές πυρκαγιές, 35 σεισμοί, 1 πλημμύρα), 2 ανθρωπογενείς καταστροφές (μαζικές δολοφονίες), 1 τεχνολογική καταστροφή (βιομηχανικό ατύχημα) και 11 κρίσεις (προσφυγικές).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.2:

Το Παραδοτέο 4.1.2 με τίτλο «Έκθεση Δεδομένων από Εγκατεστημένα Όργανα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, αφορά την αποτύπωση και κωδικοποίηση εγκατεστημένων εν λειτουργία οργάνων καταγραφής φαινομένων και συμβάντων στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου για την τροφοδότηση του ευφυούς συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η μεθοδολογία εργασιών ξεκίνησε με πρωτογενή έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ακολούθησε επικοινωνία με φορείς, έγινε κωδικοποίηση οργάνων και στοιχείων τους, ολοκληρώθηκε η πινακοποίηση – καταχώρηση στοιχείων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων .xls. Τα στοιχεία που επιχειρήθηκε να καταγραφούν σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ακριβής θέση οργάνου (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, υψόμετρο), η ημερομηνία εγκατάστασης, η κατάσταση λειτουργίας οργάνου, ο ιδιοκτήτης, ο φιλοξενών φορέας, ο υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης και συντήρησης, και ο υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τα όργανα που κατεγράφησαν είναι σεισμόμετρα, επιταχυνσιογράφοι, GNSS, μετεωρολογικοί σταθμοί. 1) Σεισμόμετρα: 3 μόνιμοι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 3 μόνιμοι σταθμοί του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 3 φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 2) Επιταχυνσιογράφοι: 8 σταθμοί  του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 4 σταθμοί του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. 3) GNSS: 8 σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 4) Μετεωρολογικοί Σταθμοί: 13 σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 4.1.2

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1:

Το Παραδοτέο 3.1.1 με τίτλο «Μελέτη Διοικητικής Δομής Πολιτικής Προστασίας και Χαρτογράφησης Λειτουργιών στο Βόρειο Αιγαίο» του έργου ΑΙΓΙΣ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, περιλαμβάνει την ανάλυση της διοικητικής δομής της πολιτικής προστασίας, των λειτουργιών της και των διαδικασιών αυτών που διέπουν τις λειτουργίες της στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι τόσο η διοικητική δομή όσο και οι λειτουργίες/ διαδικασίες θα ενταχθούν στο ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στο αντικείμενο της αντιμετώπισης φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών και ανθρωπογενών & κοινωνικών κρίσεων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ. Οι πηγές άντλησης δεδομένων της μελέτης είναι διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, η ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και πηγές του internet. Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ξεκίνησε με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας (διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που αφορούν τη σύσταση αρμόδιων υπηρεσιών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με την πολιτική προστασία σε διεθνές επίπεδο, και η αξιολόγηση του συνόλου της βιβλιογραφίας. Ακολούθησε η συλλογή των φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των στοιχείων επικοινωνίας τους και, σε επόμενο στάδιο, έγινε η κατασκευή διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων: a) με την ιεράρχηση της δομής της πολιτικής προστασίας από το εθνικό επίπεδο στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, β) με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην πολιτική προστασία από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, γ) με την ιεράρχηση των πληροφοριών και επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες της πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο του Βορείου Αιγαίου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση και τη σύνθεση των δεδομένων, τη συγγραφή κειμένων, την κωδικοποίηση δεδομένων μελέτης για εισαγωγή στο Ευφυές Σύστημα, την τελική σύνθεση και τα τελικά συμπεράσματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΙΓΙΣ Παραδοτέο 3.1.1