ΑΙΓΙΣ

Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 . Συνολικά διαθέτει προϋπολογισμό 64.560.486 €  εκ των οποίων 54.876.411,00 ευρώ ΕΤΠΑ.

Η αντιμετώπιση έντονων και εκτεταμένων καταστροφών έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα εξαιρετικά δυσχερής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επιφέροντας δυσμενείς επιπτώσεις στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, και υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προσπάθειες μεγάλων περιοχών τους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία επιδείνωση των κλιματολογικών συνθηκών αλλά και με την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, τόσο οι πρωτογενείς καταστροφές (φυσικές, ανθρωπογενείς) όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις μεγεθύνονται.

Το έργο ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν η διοικητική δομή, οι λειτουργίες και οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο μέσα από έρευνα και διενέργεια ασκήσεων, θα αξιολογηθούν τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο, θα χαρτογραφηθεί και εκτιμηθεί η επικινδυνότητα καταστροφών και κρίσεων στη διασυνοριακή περιοχή, θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί το διασυνοριακό ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων και θα δοκιμαστεί πιλοτικά με ρεαλιστικά σενάρια και ασκήσεις επί πεδίου.

Η πρωτοτυπία και προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής προσέγγισης είναι ότι: 1) το σύστημα θα βελτιώνεται και για τις δύο χώρες από τις εμπειρίες και των δύο, 2) οι δύο χώρες θα μοιράζονται πόρους και τεχνογνωσία στη λειτουργία του συστήματος, στη βελτίωσή του, σε φυσικές καταστροφές και στην εκπαίδευση χρηστών, 3) θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των δύο χωρών.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο:

  1. την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
  2. την κάλυψη πεδίων όπως ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα
  3. την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.
  4. Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

  1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.
  3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Με Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) για τον καθένα από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Ε.Σ. 1.1 – Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Ε.Σ. 1.2 – Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ε.Σ. 2.1 – Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ε.Σ. 2.2 – Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

Ε.Σ. 2.3 – Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Ε.Σ. 3.1 – Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ε.Σ. 3.2 – Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ε.Σ. 3.3 – Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ε.Σ. 3.4 – Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Όσον αφορά στο ΠΔΕ έχει γίνει η εγγραφή με κωδικό 2018ΕΠ18860009 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πιστώσεις 2018  77.000,00€

1ο τρίμηνο 0,00 €

2ο τρίμηνο 15.000,00 €

3ο τρίμηνο 50.000,00 €

4ο τρίμηνο 12.000,00 €

Θα πρέπει να λειτουργήσει το ΟΠΣ να καταχωρηθείτε να πάρετε MIS και να μπορέσετε να κάνετε αίτημα διάθεσης πίστωσης